De algemene voorwaarden van Stichting EFT Nederland vormen geen uitzondering op gangbare algemene voorwaarden en zijn dus redelijk eenzijdig en zwart-wit geformuleerd. Wij willen echter met je samenwerken op basis van een tweetal kenmerken: duurzaamheid en wederkerigheid. Wij geloven in relaties die nu en in de toekomst in balans zijn. Bij een klacht of conflict zullen wij dan ook altijd vanuit deze twee waarden handelen.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, dienst en offerte van, alsmede elke overeenkomst tussen, Stichting EFT Nederland, hierna te noemen: ‘EFT NL’, en een klant, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

EFT NL verklaart dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op alle trainingen, congressen en bijeenkomsten in het open aanbod van EFT NL waarvoor men zich individueel bij EFT NL kan inschrijven. Daarnaast zijn de algemene voorwaarden van toepassing op alle aankopen in een door Stichting EFT Nederland beheerde webshop, de inschrijving voor het deelnemerschap van de EFT community, en Houd me Vast online. Zie hieronder voor aanvullende voorwaarden voor Houd me Vast online én het EFT videoportal of klik hier

Onder ‘bijeenkomsten’ worden onder andere masterclasses, studiedagen en symposia verstaan. Tevens zijn deze voorwaarden van toepassing op elk aanbod van EFT NL voor activiteiten die incompany worden uitgevoerd, dat wil zeggen: uitgevoerd binnen de organisatie van de klant, én op het maatwerkaanbod dat speciaal voor de klant is ontwikkeld aan de hand van specifieke leerwensen en de situatie binnen de instelling van de klant.

Bij verschillen tussen de inhoud van de overeenkomst en de algemene voorwaarden gaat hetgeen in de overeenkomst is vastgelegd vóór.

Mondelinge mededelingen van medewerkers van EFT NL binden EFT NL niet, tenzij deze door een tot vertegenwoordiging bevoegde medewerker van EFT NL schriftelijk aan de klant worden bevestigd.

De door EFT NL opgeslagen versie van een elektronisch bericht geldt als bewijs, behoudens tegen­bewijs door de klant. Een door EFT NL verzonden bericht wordt geacht te zijn ontvangen door de klant op de dag van verzending, tenzij de klant bewijst dat deze communicatie niet ontvangen is. Voor zover de communicatie niet ontvangen is als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheids­problemen met betrekking tot de e-mailbox van de klant, komt dit voor risico van de klant.

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen van een training zijn vrijgesteld van btw, andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Alle cursusmaterialen zijn, mits niet anders vermeld, inbegrepen in de prijs van de cursus. Het boek ‘Veilig Verbinden’ van Sue Johnson is verplichte literatuur voor de basistraining en leergangen EFT  en EFM deel I, en is voor deze trainingen ook in de prijs inbegrepen.

Al onze producten in onze webshop, het Houd me vast online programma, en het deelnemerschap aan onze EFT community zijn belast met 9 dan wel 21% btw.

 • De klant schrijft zich in voor een training door het online invullen en verzenden van het inschrijfformulier en door betaling van het verschuldigde bedrag. De klant is zelf verantwoordelijk voor het invullen en verzenden van het juiste inschrijf­formulier.
 • Telefonisch reserveren is niet mogelijk.
 • Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 • Direct bij inschrijving moet de betaling voor de training worden voldaan.
 • Na ontvangst van de inschrijving stuurt EFT NL een automatisch gegenereerde bevestiging van inschrijving per e-mail naar de klant. Deze bevestiging vindt plaats onder de opschortende voorwaarde van doorgang van de training, beschikbaar­heid van plaats en het voldoen aan de eventuele toelatingseisen.
 • Direct met de bevestiging van inschrijving ontvangt de klant een factuur op naam. De factuur wordt altijd gestuurd naar het e-mailadres van de klant, met in de aanhef het adres dat de klant bij de registratie heeft aangegeven. De registratie van de klant is pas compleet op het moment dat EFT NL de betaling heeft ontvangen.
 • Aanbetaling: in uitzonderingsgevallen is het mogelijk om gebruik te maken van een aanbetaling. Als de klant hiervan gebruik wil maken, moet hij dit schriftelijk bij EFT NL kenbaar maken.
  25% van de cursusbijdrage moet bij inschrijving betaald worden en het resterende bedrag (75%) uiterlijk één maand voor begin van de training.
 • Circa vier weken voor aanvang van de training ontvangt de klant bericht over doorgang van de training met nadere informatie (indien van toepassing).
 •  
 • De klant schrijft zich in voor een congres of bijeenkomst door het online invullen en verzenden van een inschrijfformulier en door betaling van het registratiegeld. De klant is zelf verantwoordelijk voor het invullen en verzenden van het juiste informatie.
 • Direct bij inschrijving moet de betaling voor de bijeenkomst of het congres worden voldaan middels Ideal of MrCash
 • Telefonisch reserveren is niet mogelijk.
 • Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 • Na ontvangst van het inschrijfformulier stuurt EFT NL een automatisch gegenereerde bevestiging van inschrijving per e-mail naar de klant. Deze bevestiging vindt plaats onder de opschortende voorwaarde van doorgang van het congres of de bijeenkomst.
 • Direct met de bevestiging van inschrijving ontvangt de klant een factuur op naam. De factuur wordt altijd gestuurd naar het e-mailadres van de klant, met in de aanhef het adres dat de klant bij registratie heeft doorgegeven. De registratie van de klant is pas compleet op het moment dat EFT NL de betaling heeft ontvangen.
 • Congressen: circa twee weken voorafgaand aan het congres ontvangt de klant bericht over de doorgang en zijn toegangsbewijs (indien van toepassing).
 • Bijeenkomsten: circa twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt de klant bericht over de doorgang.
 •  

Alle offertes en aanbiedingen van EFT NL zijn drie maanden geldig, tenzij in de offerte een andere termijn voor aanvaarding is gesteld. Na afloop van de gestelde termijn kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend. EFT NL kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de deelnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten. Indien de klant afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is EFT NL daaraan niet gebonden. EFT NL zal in dat geval, indien EFT NL dat wenst, een nieuwe offerte of aanbieding sturen dan wel de oorspronkelijke offerte handhaven. Een samengestelde prijsopgave verplicht EFT NL niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeen­komstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 • De klant gaat over tot aankoop in een door Stichting EFT Nederland beheerde webshop.
 • Direct bij de aankoop moet de betaling voor de producten worden voldaan.
 • Direct na bevestiging van de aankoop ontvangt de klant een factuur op naam. De factuur wordt altijd gestuurd naar het e-mailadres van de klant, met in de aanhef het adres dat de klant bij de aankoop heeft aangegeven.
 •  
 • De klant meldt zich aan als deelnemer door het online invullen en verzenden van het inschrijfformulier en door betaling van het verschuldigde bedrag.
 • Het bedrag wordt naar rato per maand van het lopende jaar berekend.
 • Direct bij aanmelding moet de betaling voor het deelnemerschap worden voldaan.
 • Direct met de bevestiging van aanmelding ontvangt de klant een factuur op naam. De factuur wordt altijd gestuurd naar het e-mailadres van de deelnemer, met in de aanhef het adres dat de klant bij de registratie heeft aangegeven. De registratie van de klant is pas compleet op het moment dat EFT NL de betaling heeft ontvangen.
 • Telefonisch aanmelden is niet mogelijk.
 • Na ontvangst van de aanmelding stuurt EFT NL een automatisch gegenereerde bevestiging van aanmelding per e-mail naar de klant.
 • Daarna wordt de aanmelding in behandeling genomen en wordt de EFT status toegekend aan de hand van de geüploade opleidingsgegevens.
 •  

EFT NL is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, onder meer indien:

 • er naar het oordeel van EFT NL onvoldoende inschrijvingen zijn voor een  training, congres of bijeenkomst;
 • één of meerdere docenten onverwacht uitvallen en er geen vervanger gevonden kan worden;
 • de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • na het sluiten van de overeenkomst EFT NL ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • door de vertraging aan de zijde van de klant niet langer van EFT NL kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • de klant niet voldoet aan de gestelde vooropleidingseisen. Indien er vooropleidingseisen zijn, zullen deze in het inschrijfformulier kenbaar gemaakt worden. De klant wordt vervolgens geacht om te bewijzen aan deze vooropleidingseisen te voldoen door het opsturen van relevante documenten en certificaten. Of een vervanger aan de vooropleidingseisen voldoet, is ter beoordeling van EFT NL. De vooropleidingseisen staan, indien van toepassing, beschreven op de website van EFT NL bij de betreffende trainingsinformatie.

Wanneer EFT NL de training, het congres of de bijeenkomst ontbindt omdat er onvoldoende inschrijvingen zijn of één of meerdere docenten onverwacht uitvallen en er geen vervanger gevonden kan worden, is EFT NL verplicht om de trainingsbijdrage binnen vier weken terug te betalen. Als de klant voorafgaand aan de training, het congres, de bijeenkomst of incompany opdracht zijn/haar (financiële) verplichtingen jegens EFT NL niet is nagekomen, is EFT NL gerechtigd de klant toegang te weigeren. Wordt toegang geweigerd, dan is de klant desondanks gehouden hetgeen bij hem in rekening is gebracht te voldoen.

Wettelijke bedenktermijn voor het open aanbod, congressen en bijeenkomsten bij online inschrijving via de website van EFT NL.

Gedurende veertien dagen na het tot stand komen van de overeenkomst heeft de klant het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden, tenzij de dienstverlening voor de afloop van de termijn met instemming van de cursist reeds is begonnen. Ontbinden kan alleen schriftelijk of per e-mail. Als ontbindingsdatum geldt de datum van het poststempel van een door EFT NL ontvangen brief, dan wel de datum van ontvangst van de e-mail van de deelnemer.

Voor trainingen met open inschrijving:

 • Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel van een door EFT NL ontvangen brief, dan wel de datum van ontvangst van de e-mail van de deelnemer.
 • Bij annulering tot vijf weken voor aanvang van de opleiding/cursus/training is de klant aan EFT NL € 55,00 administratiekosten verschuldigd, tenzij anders vermeld.
 • Bij annulering binnen vijf weken voor aanvang van de training of tijdens de training is de klant de volledige prijs verschuldigd, tenzij anders vermeld.
 • Indien de klant annuleert binnen vijf weken voor aanvang van de training en een vervanger voordraagt die aan de gestelde toelatingseisen voldoet en EFT NL hiervan uiterlijk twee weken voor de aanvangsdatum op de hoogte stelt, is de klant aan EFT NL € 55,00 administratiekosten verschuldigd.
 • Indien de klant annuleert binnen vijf weken, doch uiterlijk twee weken voor aanvang van de training, en EFT NL kan een vervanger van haar wachtlijst laten deelnemen die aan de gestelde toelatingseisen voldoet, is de deelnemer aan EFT NL €55,00 administratiekosten verschuldigd.
  EFT NL is niet verplicht tot het vragen van een vervanger van de wachtlijst.
 • Of een vervanger aan de toelatingseisen voldoet, is ter beoordeling van EFT NL. De toelatingseisen staan, indien van toepassing, beschreven op de website van EFT NL bij de betreffende trainingsinformatie.

Voor congressen en bijeenkomsten

Annulering is niet mogelijk na de wettelijke bedenktermijn. Bij verhindering kan de klant iemand anders in zijn plaats laten deelnemen, mits de deelnemer EFT NL hiervan uiterlijk één week van tevoren op de hoogte stelt.

Voor maatwerk en incompany opdrachten

 • Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel van een door EFT NL van de klant ontvangen brief, dan wel de datum van ontvangst van de e-mail.
 • Bij annulering tussen de drie en vijf weken voor aanvang van de opdracht is de klant 50% van de kosten verschuldigd. Bij annuleren binnen drie weken voor aanvang van de opdracht is de deelnemer 100% van de kosten verschuldigd.

Bij uitval van een docent door overmacht zal EFT NL zich tot het uiterste inspannen om adequate vervanging te regelen. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, zal EFT NL zo spoedig mogelijk met een alternatieve lesdatum komen. In dit geval heeft de klant geen recht op (schade)vergoeding of vergoeding van (extra) reiskosten. De extra kosten voor de verzorging van lesdagen die hieruit voortvloeien, zijn voor EFT NL. Uitval van een docent door overmacht alsmede een hierdoor gewijzigde lesdatum zijn geen redenen voor kosteloze annulering of ontbinding door de klant.

Alle gegevens en alle informatie die door de klant verstrekt wordt zal door EFT NL en door de aan EFT NL verbonden docenten en assistenten vertrouwelijk behandeld worden. De klant verplicht zich op zijn kant alle in de opleiding, cursus of training, congres of bijeenkomst opgedane kennis van vertrouwelijke aard vertrouwelijk te behandelen.

Het auteursrecht op de door EFT NL uitgegeven brochures en cursusmateriaal berust bij EFT NL, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EFT NL zullen door de klant geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd.

EFT NL is nimmer aansprakelijk voor schade welke de klant lijdt tijdens de uitvoering van de overeenkomst, tenzij deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van EFT NL of door haar ingeschakelde derden. EFT NL is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade dan wel letselschade of derving van inkomsten. Als aanvulling op bovenstaande schadebeperkingen geldt dat EFT NL nimmer tot een hoger bedrag aansprakelijk is dan waarvoor zij verzekerd is. Wanneer de verzekeraar niet tot uitbetaling overgaat, is EFT NL nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan hetgeen door EFT NL in rekening is gebracht voor de betreffende overeenkomst waarbij de schade is ontstaan.

EFT NL hecht aan tevreden relaties. Waar gewerkt wordt, kunnen echter misverstanden ontstaan of kunnen fouten worden gemaakt. Indien een klant ontevreden is over producten of diensten van EFT NL, kan deze contact opnemen met de betreffende medewerker(s) of een formele klacht indienen met behulp van het klachtenformulier van EFT NL.

Op alle met EFT NL gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De klachten­procedure sluit niet uit dat de klant zich tot de burgerlijke rechter kan wenden.

Trainingen, congressen en andere bijeenkomsten

De overeenkomst gaat in op het moment van betaling (na inschrijving) tot en met de laatste trainings- of congresdag die op het inschrijfformulier wordt vermeld.

 

Aanvullende gebruiksvoorwaarden

Houd me Vast online en EFT video portal

De gesprekken met de stellen die je tijdens de online Houd me vast cursus en in ons videoportal kunt bekijken zijn met ongelooflijk veel zorgvuldigheid en liefde tot stand gekomen. Het is de intentie geweest van alle betrokkenen, zowel voor als achter de camera, om alle gesprekken vanuit onze medemenselijkheid oprecht en waardevrij weer te geven.

Onze diepe waardering gaat in het bijzonder uit naar de stellen die zo moedig zijn geweest om hun persoonlijke verhalen en proces voor de camera te delen. Wij willen u vragen met eenzelfde zorgvuldigheid en respect om te gaan met de aan u beschikbaar gestelde persoonlijke gesprekken.